สถิติการเข้าใช้งาน

Starting from date  Label
  Today 21
  This month 4,830
  This year 6,543
  All 7,370
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( 27)
2มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 34)
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( 82)
4มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 307)
5มหาวิทยาลัยทักษิณ ( 9)
6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 10)
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( 3)
8มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( 524)
9มหาวิทยาลัยมหิดล ( 20)
10มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( 0)
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( 7)
12จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 16)
13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 194)
14มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 345)
15มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 12)
16มหาวิทยาลัยนเรศวร ( 9)
17มหาวิทยาลัยบูรพา ( 26)
18มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( 11)
19มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 36)
20มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( 37)
21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 5)
22มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 8)
23สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( 7)
24สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( 2)
25มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( 0)
26สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( 99)
27มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( 0)
28สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( 0)
29มหาวิทยาลัยพะเยา ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( 12)
2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( 5)
3มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ( 1)
4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( 2)
5มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ( 4)
6มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( 1)
7มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( 5)
8มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( 2)
9มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( 3)
10มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( 11)
11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( 9)
12มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 13)
13มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( 4)
14มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( 1)
15มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ( 2)
16มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( 1)
17มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( 3)
18มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( 4)
19มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( 7)
20มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( 5)
21มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( 8)
22มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( 12)
23มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( 6)
24มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( 2)
25มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( 3)
26มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( 1)
27มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( 12)
28มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( 8)
29มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( 21)
30มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( 9)
31มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ( 0)
32มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( 9)
33มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( 8)
34มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( 6)
35มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( 4)
36มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 24)
37มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( 0)
38มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( 3)
39มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ( 4)
40มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 7)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( 48)
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( 0)
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( 1)
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ( 1)
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ( 19)
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( 6)
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 16)
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( 7)
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( 5)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ( 3)
2มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( 15)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยพายัพ ( 0)
2มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( 0)
3วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ( 0)
4มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ( 0)
5วิทยาลัยแสงธรรม ( 0)
6มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( 0)
7มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( 1)
8มหาวิทยาลัยสยาม ( 1)
9วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ( 1)
10มหาวิทยาลัยธนบุรี ( 0)
11วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( 1)
12มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( 15)
13มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( 1)
14มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( 0)
15มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ( 0)
16มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( 0)
17มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ( 0)
18มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( 0)
19มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( 0)
20มหาวิทยาลัยชินวัตร ( 0)
21มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( 2)
22มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( 0)
23มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( 1)
24มหาวิทยาลัยรังสิต ( 4)
25มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( 1)
26มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( 4)
27วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( 0)
28วิทยาลัยดุสิตธานี ( 0)
29มหาวิทยาลัยเกริก ( 0)
30มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( 0)
31สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( 1)
32มหาวิทยาลัยเนชั่น ( 0)
33มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 0)
2โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ( 0)
3กระทรวงยุติธรรม ( 0)
4ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ( 0)
5โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ ( 0)
6โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ( 0)
7สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( 0)
8สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ( 0)
9สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ( 0)
10สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( 0)
11ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ( 0)
12กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ( 0)
13คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 0)
14สำนักงานศาลยุติธรรม ( 0)
15สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ( 0)
2วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ( 0)
3ศูนย์เทคโนโลยี สถาบันพระบรมราชชนก ( 0)
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ( 0)
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ( 0)
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ( 0)
7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ( 0)
8วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ( 0)
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ( 0)
10วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ( 0)
11วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ( 0)
12วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ( 0)
13วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ( 0)
14วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ( 0)
15วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ( 0)
16วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ( 0)
17วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ( 22)
18วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ( 0)
19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ( 0)
20วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ( 1)
21วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ( 0)
22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ( 0)
23วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ( 0)
24วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ( 0)
25วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ( 0)
26วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ( 0)
27วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ( 0)
28วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ( 0)
29วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ( 0)
30วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ( 0)
31วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ( 0)
32วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ( 0)
33วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ( 0)
34วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ( 0)
35วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ( 0)
36วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ( 0)
37วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ( 0)
38วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ( 0)
39วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ( 0)
40วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ( 1)
41กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยนครพนม ( 7)