สถิติการเข้าใช้งาน

Starting from date  Label
  Today 75
  This month 25,100
  This year 90,739
  All 91,566
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( 301)
2มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 170)
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( 477)
4มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 1260)
5มหาวิทยาลัยทักษิณ ( 252)
6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 408)
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( 103)
8มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( 622)
9มหาวิทยาลัยมหิดล ( 304)
10มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( 4)
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( 191)
12จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 232)
13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 1597)
14มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1193)
15มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 139)
16มหาวิทยาลัยนเรศวร ( 304)
17มหาวิทยาลัยบูรพา ( 336)
18มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( 187)
19มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 352)
20มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( 691)
21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 41)
22มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 176)
23สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( 134)
24สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( 66)
25มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( 35)
26สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( 111)
27มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( 0)
28สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( 0)
29มหาวิทยาลัยพะเยา ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( 182)
2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( 101)
3มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ( 121)
4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( 112)
5มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ( 82)
6มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( 25)
7มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( 38)
8มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( 86)
9มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( 78)
10มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( 105)
11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( 176)
12มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 149)
13มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( 33)
14มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( 84)
15มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ( 35)
16มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( 112)
17มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( 97)
18มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( 179)
19มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( 87)
20มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( 57)
21มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( 145)
22มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( 165)
23มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( 54)
24มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( 96)
25มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( 49)
26มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( 44)
27มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( 137)
28มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( 98)
29มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( 143)
30มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( 448)
31มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ( 35)
32มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( 84)
33มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( 45)
34มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( 149)
35มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( 71)
36มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 182)
37มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( 57)
38มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( 143)
39มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ( 58)
40มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 116)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( 149)
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( 49)
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( 110)
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ( 71)
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ( 266)
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( 163)
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 235)
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( 387)
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( 89)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ( 31)
2มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( 129)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยพายัพ ( 0)
2มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( 10)
3วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ( 0)
4มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ( 0)
5วิทยาลัยแสงธรรม ( 0)
6มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( 8)
7มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( 10)
8มหาวิทยาลัยสยาม ( 17)
9วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ( 8)
10มหาวิทยาลัยธนบุรี ( 0)
11วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( 12)
12มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( 20)
13มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( 55)
14มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( 17)
15มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ( 0)
16มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( 4)
17มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ( 1)
18มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( 2)
19มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( 25)
20มหาวิทยาลัยชินวัตร ( 0)
21มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( 37)
22มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( 0)
23มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( 13)
24มหาวิทยาลัยรังสิต ( 66)
25มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( 39)
26มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( 42)
27วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( 0)
28วิทยาลัยดุสิตธานี ( 0)
29มหาวิทยาลัยเกริก ( 0)
30มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( 7)
31สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( 24)
32มหาวิทยาลัยเนชั่น ( 0)
33มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 2)
2โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ( 0)
3กระทรวงยุติธรรม ( 0)
4ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ( 0)
5โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ ( 0)
6โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ( 0)
7สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( 4)
8สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ( 0)
9สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ( 0)
10สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( 1)
11ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ( 0)
12กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ( 0)
13คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 0)
14สำนักงานศาลยุติธรรม ( 0)
15สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ( 0)
2วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ( 0)
3ศูนย์เทคโนโลยี สถาบันพระบรมราชชนก ( 0)
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ( 0)
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ( 17)
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ( 0)
7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ( 0)
8วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ( 0)
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ( 0)
10วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ( 0)
11วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ( 0)
12วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ( 0)
13วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ( 13)
14วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ( 0)
15วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ( 0)
16วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ( 4)
17วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ( 30)
18วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ( 5)
19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ( 0)
20วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ( 6)
21วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ( 0)
22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ( 0)
23วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ( 0)
24วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ( 0)
25วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ( 21)
26วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ( 0)
27วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ( 0)
28วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ( 0)
29วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ( 0)
30วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ( 0)
31วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ( 0)
32วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ( 0)
33วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ( 0)
34วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ( 0)
35วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ( 0)
36วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ( 2)
37วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ( 0)
38วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ( 0)
39วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ( 19)
40วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ( 1)
41กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยนครพนม ( 60)