สถิติการเข้าใช้งาน

Starting from date  Label
  Today 426
  This month 22,030
  This year 22,030
  All 191,521
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( 505)
2มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 330)
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( 859)
4มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 2456)
5มหาวิทยาลัยทักษิณ ( 491)
6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 715)
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( 230)
8มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( 763)
9มหาวิทยาลัยมหิดล ( 532)
10มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( 10)
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( 293)
12จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 508)
13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 2330)
14มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1919)
15มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 308)
16มหาวิทยาลัยนเรศวร ( 561)
17มหาวิทยาลัยบูรพา ( 709)
18มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( 274)
19มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 757)
20มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( 1198)
21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 130)
22มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 341)
23สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( 270)
24สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( 122)
25มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( 73)
26สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( 152)
27มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( 0)
28สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( 0)
29มหาวิทยาลัยพะเยา ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( 345)
2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( 179)
3มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ( 191)
4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( 258)
5มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ( 155)
6มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( 27)
7มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( 98)
8มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( 125)
9มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( 188)
10มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( 158)
11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( 343)
12มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 240)
13มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( 59)
14มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( 139)
15มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ( 71)
16มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( 218)
17มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( 139)
18มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( 371)
19มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( 189)
20มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( 115)
21มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( 248)
22มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( 281)
23มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( 92)
24มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( 222)
25มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( 121)
26มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( 89)
27มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( 231)
28มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( 326)
29มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( 297)
30มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( 787)
31มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ( 60)
32มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( 186)
33มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( 106)
34มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( 224)
35มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( 126)
36มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 286)
37มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( 116)
38มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( 208)
39มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ( 121)
40มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 243)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( 262)
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( 80)
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( 220)
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ( 128)
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ( 512)
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( 392)
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 385)
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( 497)
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( 180)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ( 45)
2มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( 228)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยพายัพ ( 0)
2มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( 14)
3วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ( 0)
4มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ( 0)
5วิทยาลัยแสงธรรม ( 0)
6มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( 13)
7มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( 29)
8มหาวิทยาลัยสยาม ( 30)
9วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ( 20)
10มหาวิทยาลัยธนบุรี ( 0)
11วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( 35)
12มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( 22)
13มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( 101)
14มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( 33)
15มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ( 0)
16มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( 6)
17มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ( 2)
18มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( 2)
19มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( 47)
20มหาวิทยาลัยชินวัตร ( 0)
21มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( 94)
22มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( 2)
23มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( 28)
24มหาวิทยาลัยรังสิต ( 128)
25มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( 61)
26มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( 68)
27วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( 0)
28วิทยาลัยดุสิตธานี ( 0)
29มหาวิทยาลัยเกริก ( 0)
30มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( 22)
31สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( 36)
32มหาวิทยาลัยเนชั่น ( 0)
33มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 13)
2โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ( 2)
3กระทรวงยุติธรรม ( 2)
4ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ( 0)
5โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ ( 0)
6โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ( 0)
7สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( 11)
8สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ( 0)
9สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ( 0)
10สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( 1)
11ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ( 0)
12กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ( 0)
13คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 0)
14สำนักงานศาลยุติธรรม ( 0)
15สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ( 0)
2วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ( 0)
3ศูนย์เทคโนโลยี สถาบันพระบรมราชชนก ( 0)
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ( 2)
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ( 74)
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ( 0)
7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ( 0)
8วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ( 0)
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ( 0)
10วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ( 4)
11วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ( 0)
12วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ( 0)
13วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ( 21)
14วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ( 0)
15วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ( 0)
16วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ( 6)
17วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ( 32)
18วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ( 21)
19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ( 0)
20วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ( 20)
21วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ( 0)
22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ( 0)
23วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ( 0)
24วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ( 0)
25วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ( 32)
26วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ( 0)
27วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ( 0)
28วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ( 0)
29วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ( 0)
30วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ( 0)
31วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ( 0)
32วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ( 0)
33วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ( 0)
34วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ( 0)
35วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ( 0)
36วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ( 8)
37วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ( 0)
38วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ( 0)
39วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ( 23)
40วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ( 7)
41กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ( 0)
# มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1มหาวิทยาลัยนครพนม ( 110)